Categorieën

Je komt handen tekort en denkt erover om iemand aan te nemen. Hoe zoek je een geschikte kandidaat? Waar moet je op letten bij het opstellen van een arbeidscontract? Welke juridische spelregels zijn er? Kortom: wat komt er allemaal bij kijken als je personeel aanneemt?

Inhoudsopgave

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Als je iemand in dienst neemt, word je naast ondernemer ook werkgever. Daar komt een hoop bij kijken: arbeidstijden, een veilige werkplek, beloning, beoordelingsgesprekken en functioneringsgesprekken, (na)scholing, ziekteverzuim en nog veel meer. Naast het ontwikkelen van een personeelsbeleid, moet je tijd vrijmaken voor overleg, communicatie en instructies.

Het hebben van personeel stelt dus allerlei extra eisen aan jou en je bedrijfsvoering. Dit hoeft je absoluut niet af te schrikken. Ga echter niet over één nacht ijs en overweeg goed of je deze omslag wilt maken.

Personeel aannemen: vast of flexibel

Maak allereerst een afweging. Zoek je tijdelijke werknemers? Wil je iemand in vaste dienst nemen? Of wil je eerst een periode proberen hoe het hebben van personeel jou bevalt? Je kunt kiezen voor flexibel personeel. Denk aan oproepkrachten of freelancers, uitzendkrachten, stagiairs of misschien vakantiekrachten. Je kunt ook personeel leasen. Als je kiest voor flexwerkers, moet je rekening houden met de Flexwet.

Werving en selectie

Vervolgens ga je op zoek naar een geschikte kandidaat. Die kun je op verschillende manieren vinden: intern, via het UWV, via een uitzendbureau, door het plaatsen van een personeelsadvertentie, via internet, een werving- en selectiebureau, etc.

Een goede selectie van kandidaten is niet mogelijk zonder een functieprofiel: een omschrijving van de functie en de functie-eisen. Verder kun je letten op hoe verzorgd de sollicitatiebrief eruitziet, op de ervaring van de kandidaat, de opleiding en specifieke kennis van de sollicitant en de reden waarom hij of zij naar de functie solliciteert. 

De Wet Medische Keuringen

De Wet Medische Keuringen (WMK) moet voorkomen dat mensen op zuiver medische gronden worden uitgesloten van een baan. Keuren mag volgens de wet alleen voor zover dat noodzakelijk is als risico inventarisatie voor de functie. Bovendien mogen geen vragen worden gesteld die een onevenredige inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de gekeurde of een te zware belasting vormen.

Dit betekent dat je als werkgever bij het aannemen van personeel niet mag informeren naar ziektes of andere kwalen die een arbeidsongeschiktheidsrisico kunnen inhouden. Alleen wanneer een functie in het belang van werkgever en werknemer een gerichte medische keuring vereist, mag je volgens de wet een zogenaamde ‘aanstellingskeuring’ verplichten.

Voor een kraanmachinist bijvoorbeeld zijn goede ogen een must. Voor zo’n functie is een keuring op specifieke gezondheidskenmerken vanzelfsprekend. In de tekst van de vacature, moet wel duidelijk worden aangegeven dat een keuring aan de orde is.

 • Als je een keuring nodig acht, moet je advies vragen aan een bedrijfsarts over de rechtmatigheid en de inhoud van de keuring;
 • Als een keuring vereist is, moet je dit melden in de personeelsadvertentie;
 • Je mag tijdens de sollicitatieprocedure geen vragen stellen over de gezondheid van de kandidaat of het ziekteverzuim bij zijn of haar vorige werkgever(s);
 • Pas als je de kandidaat daadwerkelijk wilt aannemen, mag de aanstellingskeuring worden verricht. Of door een aan de arbodienst verbonden bedrijfsgeneeskundige, of door een bedrijfsarts van jouw keuze;
 • De kandidaat mag alleen worden gekeurd op aspecten die van belang zijn voor het uitoefenen van de functie;
 • Binnen redelijke termijn moet de test uitsluitsel geven over de geschiktheid van de kandidaat;
 • De uitslag van de keuring moet allereerst bekend worden gemaakt aan de kandidaat. Indien de sollicitant wordt afgekeurd, heeft hij recht op een herkeuring. Als werkgever hoef je hiervan niet op de hoogte te worden gesteld;
 • Een medische keuring mag nooit worden gebruikt als selectiemiddel.


De arbeidsovereenkomst

Je sluit met je nieuwe werknemer een arbeidsovereenkomst. Wat er in de arbeidsovereenkomst staat, aan welke voorwaarden zo’n contract moet voldoen en voorbeeldcontracten, vind je in het uitgebreide artikel over arbeidsovereenkomsten.

Werknemer controleren: identificatieplicht

Als je nieuwe werknemer met zijn werkzaamheden begint, is hij verplicht bepaalde persoonsgegevens te verstrekken. Je bent verplicht zijn identiteit vast te stellen aan de hand van een geldig identiteitsbewijs. Je bewaart een fotokopie van het identiteitsbewijs bij je loonadministratie.

Eerstedagsmelding

Sinds 1 januari 2009 is de algemene verplichting vervallen om nieuwe werknemers met een eerstedagsmelding bij de Belastingdienst aan te melden. Alleen als er sprake is van fraude of illegale werknemers, kun je verplicht worden om drie jaar lang eerstedagsmelding te doen. Je krijgt daar dan een beschikking van.

Belastingdienst, loonbelasting en volksverzekeringen

Als je voor het eerst een werknemer in dienst neemt, meld je dit bij jouw belastingkantoor. Je bent nu werkgever en daarmee inhoudingsplichtig voor de loonbelasting, inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet en sociale verzekeringspremies. Deze hou je in op het loon van de werknemer en draag je af aan de Belastingdienst.

Je stuurt maandelijks (of eens per vier weken) elektronisch de loonaangifte aan de Belastingdienst. Wijzigingen in de persoonlijke situatie van werknemers (huwelijk, scheiding, kinderen) geef je bij deze elektronische aangifte direct door aan de Belastingdienst.

UWV en werknemersverzekeringen

Als werkgever ben je ook premies werknemersverzekeringen verschuldigd. Een deel van die premies hou je in op het loon van de medewerker. Je draagt de premies werknemersverzekeringen ook af aan de Belastingdienst.

Loonadministratie

Je moet je werknemers tenminste het minimumloon betalen. Behalve in geld kun je je werknemers ook in natura belonen. Over de waarde van dit loon moet je dan loonheffing inhouden en premies werknemersverzekeringen betalen.

Ook kun je je werknemers extra bedragen betalen ter vergoeding voor gemaakte zakelijke kosten. Denk aan kosten voor vakliteratuur, contributies aan een vakbond, consumpties tijdens werktijd, premies voor een ongevallenverzekering, bedrijfsfitness, woon-werkverkeer, auto van de zaak, verhuiskosten, enz.

De belastingwetgeving maakt onderscheid tussen belastingvrije vergoedingen en vergoedingen die gedeeltelijk of onder bijzondere voorwaarden zijn vrijgesteld.

De salarisspecificatie (loonstrookje)

Dit is een schriftelijk overzicht van wat in een betalingsperiode bij de werkgever is verdiend. Je bent in principe verplicht dit per periode schriftelijk of digitaal uit te reiken aan de werknemer. Hierop staat in elk geval:

 • het brutoloon;
 • de samenstelling van het brutoloon;
 • de inhoudingen, zoals loonbelasting, sociale premies, verrekende arbeidskorting en de loonheffingskorting;
 • het voor de werknemer geldende wettelijk minimumloon en de minimumvakantiebijslag;
 • de naam van de werkgever en werknemer;
 • de termijn waarop de betaling betrekking heeft;
 • de overeengekomen arbeidsduur.


Betaal je loon? Dan moet je een loonadministratie bijhouden. Die loonadministratie moet aan diverse eisen voldoen:

 • je houdt individuele loonstaten bij;
 • je bewaart de loonstaten minimaal vijf jaar;
 • aan het eind van het jaar stuur je de belastingdienst een jaaropgave waarop het genoten loon en de ingehouden loonbelasting en premies staan vermeld;
 • Bij beëindiging van je bedrijf doe je dat binnen veertien dagen na de beëindiging.


Overige inhoudingen

Naast de loonbelasting en premies voor volks- en werknemersverzekeringen, kan schriftelijk zijn overeengekomen om bedragen in te houden voor:

 • Pensioenpremie;
 • VUT-premie;
 • Spaarregeling;
 • Personeelsfonds;
 • Premie in de ziektekostenverzekering of andere verzekeringen waaraan een werknemer vrijwillig deelneemt.


Wet vermindering afdracht (WVA)

Onder de ‘Wet vermindering afdracht loonbelasting en premies voor de volksverzekeringen’ valt een aantal nogal verschillende bijdrageregelingen. Alle onderdelen van de WVA geven recht op een lagere afdracht van loonbelasting en premies. Deze afdrachtverminderingen komen geheel ten goede aan de werkgever. De WVA kent de volgende afdrachtverminderingen:

 • lage lonen;
 • onderwijs;
 • scholing non-profit;
 • kinderopvang;
 • speur- en ontwikkelingswerk;
 • zeevaart;
 • arbo non-profit.


Arbodienst en arbeidsomstandigheden

Je moet je werknemer dus aanmelden bij de Belastingdienst. Verder verplicht de Arbowet je te zorgen voor goede arbeidsomstandigheden, bijvoorbeeld voor goede werkruimtes en goed materiaal, en een risicoinventarisatie en -evaluatie (RI&E) op te stellen: een overzicht van de risico’s waaraan je werknemers worden blootgesteld tijdens hun werkzaamheden. De Nederlandse arbeidsinspectie controleert of werkgevers de regels naleven en bij een overtreding kun je boetes opgelegd krijgen.

Nieuwsbrief De Zaak

De Zaak Op Orde Nieuwsbrief

Een must voor slimme ondernemers die een succesvol bedrijf willen runnen.

Ziekte, arbeidsongeschiktheid en verzekeringen

Op dit gebied is de laatste jaren veel veranderd. De overheid heeft alle verantwoordelijkheid bij de werkgever gelegd. De financiële prikkels moeten de werkgever aanzetten een goed verzuimbeleid te voeren dat is gericht op het voorkomen van arbeidsongeschiktheid en het herplaatsen van arbeidsongeschikten bij de eigen, maar desnoods een andere, werkgever.

Verzekeringen

Natuurlijk heb je al de nodige verzekeringen, maar als je personeel in dienst neemt, is het verstandig je assurantiepakket nog eens te bekijken. Het hebben van personeel brengt immers weer andere risico’s met zich mee.

Ziekte

Als jouw werknemer voor korte of lange tijd uit de running is door ziekte of een ongeval, kost je dat handenvol geld. Je bent verplicht de eerste twee jaar minimaal 70 procent van het loon door te betalen. Dit kan aardig in de papieren lopen.

Hoe je omgaat met dit risico van loondoorbetaling, mag je zelf weten. Je kunt het zelf dragen, samen met andere werkgevers een voorziening treffen of een particuliere verzekering afsluiten. Vooral voor kleine bedrijven is dit aan te raden omdat een zieke medewerker al kan leiden tot een relatief hoog verzuim en ondraaglijke financiële last. Bij veel particuliere verzekeraars kun je je, geheel of gedeeltelijk, verzekeren tegen verzekeren de financiële risico’s van ziekte.

Ongevallenverzekering

Naast het verzekeren van het risico van ziekte, moet je ook denken aan een extra voorziening voor als jouw werknemer een ongeval krijgt. Met een ongevallenverzekering bied je je werknemers een extra aanvullende arbeidsvoorwaarde die door je personeel zeker zal worden gewaardeerd. Over het algemeen keert de ongevallenverzekering uit in twee gevallen: bij overlijden en bij blijvende invaliditeit of blijvende arbeidsongeschiktheid door een ongeval. De hoogte van die uitkeringen bepaalt je zelf.

Aansprakelijkheid

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is noodzakelijk. Met deze verzekering verzeker je aan personen toegebrachte letsel- of overlijdensschade en beschadiging, vernietiging of verdwijning van eigendommen van anderen dan de verzekeringnemer.

In sommige gevallen ben je met je aansprakelijkheidsverzekering ook verzekerd voor de financiële gevolgen van ongevallen en beroepsziekten die tijdens werktijd ontstaan. Een slimme ondernemer heeft al een aansprakelijkheidsverzekering. Neem je een werknemer in dienst? meld dit dan aan de verzekeringsmaatschappij. In veel gevallen vallen jouw werknemers onder je bestaande aansprakelijkheidsverzekering. Dit moet je uiteraard wel checken.

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Lees ook…
Nieuwe mensen nodig? Beperk jezelf dan niet tot traditionele kanalen voor werving en selectie. Sociale media hebben een gigantisch bereik en bieden…
Zoek je snel versterking voor je team en zie je op tegen sollicitatieprocedures en complexe administratie? Een uitzendkracht kan de ideale oplossing…
Heb je door de krappe arbeidsmarkt moeite om nieuw personeel te vinden? Dan kun je overwegen personeel te zoeken in het buitenland. Dan kan een prima…
De dertiende maand is een magische term in de wereld van arbeidsvoorwaarden. Volgens onderzoek is het de meeste gewilde secundaire voorwaarde onder…
Ben je klaar om je team uit te breiden, maar weet je niet waar te beginnen? In dit artikel delen we 7 tips die je helpen. Van het opstellen van een…
Het werven van personeel gaat verder dan alleen een vacature plaatsen. Het vereist inzicht, strategie en de juiste aanpak om de ideale kandidaat te…