Categorieën

Sinds 1 januari 2024 is de Omgevingswet van kracht. Dat is goed nieuws, want hiermee is een einde gekomen aan de jungle van verschillende bestemmingsplannen. Per gemeente bestaat nu één omgevingsplan en dat maakt ondernemen een stuk overzichtelijker. Hoe de huidige regelgeving werkt en wat het in de praktijk betekent voor ondernemers, lees je hier. 

In het kort

  • De Omgevingswet, ingevoerd op 1 januari 2024, vereenvoudigt de regelgeving rond ruimtelijke ordening, milieu en bouwactiviteiten.
  • De voordelen zijn: efficiëntere vergunningsprocessen, flexibiliteit in regelgeving en meer transparantie in besluitvorming.
  • Je kunt nu eenvoudiger vergunningen aanvragen via het digitale Omgevingsloket en bestaande vergunningen blijven geldig.

Inhoudsopgave

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Waarom is de Omgevingswet opgesteld?

De Omgevingswet stelt eenvoud dus voorop. Verschillende wetten en regelgevingen op het gebied van ruimtelijke ordening, milieu en bouwen zijn dan ook vereenvoudigd en geharmoniseerd.  

Belangrijkste redenen voor het opstellen van de Omgevingswet: 

Vereenvoudiging en integratie

Tot 1 januari 2024 bestonden er verschillende wetten en regelgeving die van toepassing waren op ruimtelijke ordening, milieu en bouwactiviteiten. Denk bijvoorbeeld aan de Wet ruimtelijke ordening, de Wet milieubeheer en de Woningwet. De Omgevingswet integreert al deze wetten in een samenhangend en eenvoudig kader.

Efficiëntie en duidelijkheid

Dankzij de Omgevingswet wordt het vergunningsproces efficiënter en duidelijker voor burgers en ondernemers. Een fijne ontwikkeling, zeker als je vergunningen nodig hebt voor bepaalde bedrijfsactiviteiten. Vergunningsaanvragen worden sneller afgehandeld en ook de administratieve lasten worden beduidend minder. 

Flexibiliteit en maatwerk

De Omgevingswet biedt meer ruimte voor flexibiliteit en maatwerk in de regelgeving. Daarmee kunnen lokale overheden beter inspelen op specifieke behoeften en omstandigheden in jouw regio. En dat bevordert weer de integrale benadering van ruimtelijke ontwikkeling en stimuleert duurzame en innovatieve ideeën en oplossingen. Dat zou weleens van passen kunnen komen als je met een innovatieve bedrijfsoplossing om tafel gaat met bijvoorbeeld je gemeente.

Participatie en transparantie

Het stukje flexibiliteit, lokaal maatwerk en toepasbare regels kan je ook in een breder geheel zien waarin burgers en ondernemers deelname en transparantie in het besluitvormingsproces van ruimtelijke ontwikkelingen en maatschappelijke doelen stimuleert.

Ben je het niet eens met bepaalde plannen voor ruimtelijke ontwikkeling of heb je zelf bepaalde ideeën? Ga dan in gesprek met de betreffende overheidsinstantie en laat van je horen.

Duurzaamheid en kwaliteit van de leefomgeving 

In de Omgevingswet staat een duurzame ontwikkeling van de leefomgeving voorop, waarbij rekening wordt gehouden met daarbij behorende aspecten zoals milieu, natuur, water, gezondheid en ruimtelijke kwaliteit. Door deze aspecten in samenhang te bekijken, wil de overheid bijdragen aan een leefbare en gezonde omgeving voor huidige en toekomstige generaties.

Wat betekent de nieuwe Omgevingswet voor ondernemers?

Dat je meer invloed kunt oefenen op omgevingsplannen, moge duidelijk zijn. Maar wat zijn nu precies de gevolgen van de nieuwe wet voor ondernemers in de praktijk? Hier volgen enkele belangrijke aspecten: 

Eenvoudiger vergunningen aanvragen 

De wirwar aan bureaucratische handelingen om vergunningen aan te vragen is verleden tijd. De Omgevingswet stroomlijnt en vereenvoudigt het vergunningsproces door meerdere vergunningen samen te voegen tot één omgevingsvergunning. En dat heeft positieve gevolgen. Zo profiteer je van snellere besluitvorming en krijg je makkelijker toestemming voor bijvoorbeeld zakelijke bouw- en milieuactiviteiten. 

Digitale Omgevingsloket

Heb je een nieuw bedrijfsplan of -idee en heb je daar een vergunning voor nodig? Deze kun je aanvragen in het nieuwe digitale Omgevingsloket. Je kunt hier terecht voor diverse (zakelijke) werkzaamheden. Denk bijvoorbeeld aan: 

  • Een fietsenhok plaatsen op je terrein
  • Sloopwerkzaamheden
  • Bomen kappen die in de weg staan of een gevaar vormen
  • Raam of gevel veranderen


Heb je plannen? Check ook of er milieuregels gelden

In het digitale omgevingsloket vind je ook het Besluit Activiteiten Leefomgeving, de waterschapsverordening en de provinciale verordening. Je bent verplicht om deze plannen eerst te checken op milieuregels voor jouw locatie. Controleer deze plannen altijd en wacht er niet te lang mee. Zo voorkom je verrassingen, zoals een afwijzing of boete. Op het Informatiepunt Leefomgeving vind je veel informatie.

Nieuwsbrief De Zaak

De Zaak Op Orde Nieuwsbrief

Een must voor slimme ondernemers die een succesvol bedrijf willen runnen.

Bestaande vergunningen blijven geldig binnen de Omgevingswet

Had je vóór 1 januari 2024 al een goedgekeurde vergunning voor een bepaalde bedrijfsactiviteit? Dan blijft deze gewoon geldig binnen de nieuwe wet, behalve als je besluit dezelfde activiteit uit te breiden. Bijvoorbeeld als je besluit nog een extra ruimte van je bedrijfspand te verbouwen. In dat geval moet je een nieuwe vergunningsaanvraag doen in het digitale Omgevingsloket.

Lopende vergunningsaanvragen die je hebt ingediend vóór 1 januari 2024, hoef je trouwens niet opnieuw in te dienen. Deze worden volgens de ‘oude’ regels behandeld.

Digitalisering van processen

De versoepeling van vergunningsaanvraag is onderdeel van een groter geheel: digitalisering van diverse belangrijke processen. Op deze manier wil de overheid de communicatie met overheidsinstanties vereenvoudigen en administratieve lasten verminderen. De Omgevingswet gaat voor de uitvoering ondersteund worden door Het Digitaal Stelsel Omgevingswet.

Meer zeggenschap en verantwoordelijk over je fysieke leefomgeving en bedrijfspand

De Omgevingswet legt meer verantwoordelijkheid bij jou als eigenaar of gebruiker van zakelijke gebouwen en grond. Het is de bedoeling dat je betrokkenheid toont bij het duurzaam beheren en onderhouden van je fysieke leefomgeving en bedrijfsruimte(n).

Kansen en uitdagingen

De Omgevingswet biedt zowel kansen als uitdagingen wanneer je een onderneming runt. Enerzijds ben je minder tijd kwijt aan ingewikkelde vergunningstrajecten en heb je meer inspraak als het gaat om omgevingsplannen. Anderzijds heb je meer verantwoordelijkheid om je bedrijfspand goed te onderhouden op een manier die past binnen je directe leefomgeving. 

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Foto van Martin De Coninck

Martin De Coninck

Vanuit mijn werk als freelance copywriter ervaar ik hoeveel er komt kijken bij ondernemen. Tijd is schaars en kennis bijspijkeren op het gebied van ondernemen schiet er al snel bij in. Juist als copywriter vind ik het belangrijk om de tijd te nemen onderwerpen goed te begrijpen en te onderzoeken. Door het vervolgens begrijpelijk op te schrijven wil ik ondernemers kennis bieden en tijd besparen, zodat zij het beste uit hun bedrijf kunnen halen.
Lees ook…
Ben je wel eens onverwacht getrakteerd op een parkeerboete tijdens het laden en lossen? Die frustratie kennen veel ondernemers. Maar wanneer is…
Zonder toestemming klantgegevens opslaan, gebruiken of delen? Die tijden zijn voorbij sinds de inwerkingtreding van de Algemene Verordening…
Werk je in je bedrijf veel met flexwerkers en nulurencontracten? Dan is het goed om te weten dat op dit moment strengere wet- en regelgeving in de maak…
Ieder kwartaal is er weer nieuwe regelgeving waarmee zzp’ers en ondernemers te maken krijgen. Per 1 oktober 2023 gaat weer een aantal wetten en…
Prinsjesdag – dit jaar op 19 september – is traditioneel de dag dat het kabinet de begroting presenteert en de verschillende (belasting)plannen uit de…
Consumenten in Nederland kunnen zich beroepen op verschillende wetten en regels als er iets mis is met een afgenomen dienst of product. Maar kun je als…