Categorieën

Soms mogen een opdrachtgever en een freelance opdrachtnemer een arbeidsrelatie aanmerken als een (fictieve) dienstbetrekking. Dit noemen we opting-in. Je neemt iemand in dienst, maar toch ook weer niet. Dat heeft een aantal voordelen...

Wil je niet voor verrassingen komen te staan door verborgen personeelskosten? Bereken met deze handige personeelskosten rekentool wat je personeel écht kost.

Wat is opting-in?

Opting-in wordt ook wel ‘pseudowerknemerschap’ of ‘dienstbetrekking op verzoek’ genoemd. Wanneer je er samen met je medewerker voor kiest om de onderlinge arbeidsverhouding voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen wél te beschouwen als dienstbetrekking, is er sprake van opting-in. In dit geval houd jij loonheffing in.

Opting-in biedt ondernemers een flexibele manier om samenwerkingsverbanden aan te gaan, zonder de volledige lasten van een traditionele werkgeversrelatie. Het stelt werkgevers in staat om bepaalde voordelen zoals pensioendeelname en vrije vergoedingen te bieden, terwijl de pseudo-werknemer een zekere mate van autonomie behoudt.

Opting-in is niet mogelijk als jouw werknemer werkzaamheden verricht als zelfstandig ondernemer en winst maakt (winst uit onderneming). De inkomsten van de pseudo-werknemer worden belast als resultaat uit overige werkzaamheden.

De opting-in-regeling

Zoals gezegd is de werkgever bij opting-in inhoudingsplichtig, maar dit geldt niet voor de premieheffing werknemersverzekeringen. Deze worden niet ingehouden op het loon van de (pseudo-)werknemer. Verder houd je volgens de gewone regels loonbelasting en premie volksverzekeringen in op de arbeidsbeloning.

Opting-In

WelNiet
Heffing loonbelasting en premies volksverzekeringen (AOW, Anw, AWBZ en AKW).Premieheffing werknemersverzekeringen(ZW, WIA, WW en ZFW).
Deelname aan werknemersspaarregeling / pensioenregeling. Vrije vergoedingen en verstrekkingen.-
Afdrachtvermindering scholing non-profit en arbo non-profit.Overige regelingen uit Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor volksverzekeringen niet van toepassing op pseudo-werknemers.
Afdrachtvermindering die betrekking heeft op reguliere werknemers kan wél worden verrekend met af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen, die van pseudo-werknemers is ingehouden.-

Bij opting-in is de Wet vermindering afdracht (premievermindering) dus niet van toepassing. Voor de afdrachtverminderingen scholing non-profit en arbo non-profit gelden uitzonderingen.

Omdat de afdrachtvermindering die betrekking heeft op reguliere werknemers wél kan worden verrekend, kan de werkgever de ruimte voor afdrachtvermindering vergroten door gebruik te maken van de opting-in-regeling.

Voorwaarden voor opting-in

Voor opting-in gelden de volgende vier voorwaarden:

 • De pseudo-werknemer heeft een arbeidsverhouding met de werkgever en geniet daaruit een beloning;
 • De arbeidsverhouding kwalificeert niet als een echte of fictieve dienstbetrekking;
 • De arbeidsverhouding levert geen belastbare winst uit onderneming op. Zodra dat wel het geval is, moet de pseudo-werknemer dit melden aan de inspecteur van de Belastingdienst. Opting-in is dan niet meer mogelijk omdat de pseudo-werknemer zich kwalificeert als winstgenieter.
 • De pseudo-werknemer en de werkgever melden, door middel van een gezamenlijke verklaring Loonheffingen Opting-in, aan de Belastingdienst dat zij de arbeidsverhouding voor heffing van de loonbelasting/premie volksverzekeringen aanmerken als een dienstbetrekking. Deze melding moet worden gedaan voor de eerste inhouding van loonbelasting/premie volksverzekeringen. Ben je te laat met de melding en heeft de eerste inhouding al plaatsgevonden, maar is het nog wel hetzelfde kalenderjaar? Dan kun je de melding met terugwerkende kracht doen tot de ingangsdatum waarop de pseudo-werknemer in de loonadministratie is opgenomen.


Als het gaat om de werknemersverzekeringen, wordt de pseudo-werknemer in een opting-in dus aangemerkt als zelfstandige.

Voordelen van opting-in voor ondernemers

 • Er is geen sprake van een dienstbetrekking en de pseudo-werknemer geniet dan ook geen ontslagbescherming. Ook valt hij niet onder de werknemersverzekeringen en de bijbehorende afdrachtverminderingen. 
 • De opdrachtgever kan (vaste) vrije vergoedingen betalen aan de pseudo-werknemer voor zakelijke kosten. Dit is in de inkomstenbetalingssfeer niet mogelijk.
 • De pseudo-werknemer kan deelnemen aan employee benefits, zoals de spaarloonregeling, het cafetarialoonstelsel, de levensloopregeling etc. 
 • De Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie volksverzekeringen (WVA) geldt niet voor pseudo-werknemers. Hierdoor vermindert het totaal af te dragen bedrag aan loonbelasting/premie volksverzekeringen. Je kunt echter wel de ruimte voor de afdrachtvermindering vergroten. Doordat ook over de beloning van de pseudo-werknemer loonheffing wordt ingehouden, ontstaat een hoger bedrag aan af te dragen loonheffing van de inhoudsplichtige.


Nieuwsbrief De Zaak

De Zaak Op Orde Nieuwsbrief

Een must voor slimme ondernemers die een succesvol bedrijf willen runnen.

Nadelen van opting-in

 • Een nieuwe werknemer – ook een pseudo-werknemer – zorgt voor administratieve verplichtingen en de bijbehorende kosten daarvan. 
 • Tijdens de opting-in-periode en de daaropvolgende wettelijke periode van vijf jaar, loop je het risico op een naheffing van loonbelasting en premies volksverzekeringen als de regels van de Wet op de loonbelasting niet worden nageleefd.
 • Een nadeel voor de pseudo-werknemer zelf is dat hij geen gebruik kan maken van ondernemingsfaciliteiten zoals de investeringsaftrek en andere faciliteiten.


Kiezen voor opting-in: tips

 • De arbeidsverhouding wordt op vrijwillige basis onder de loonheffing gebracht. De keuze heeft geen arbeidsrechtelijke gevolgen. Zo ontstaat er bijvoorbeeld geen ontslagbescherming. Ook de sociale verzekeringswetten kennen het begrip ‘opting-in’ niet.
 • Let op: een toekomstige directeur-grootaandeelhouder kan de opting-in-regeling niet toepassen tijdens de zogenoemde ‘voorperiode’ in afwachting van de formele oprichting van een bv. Opting-in vereist namelijk een arbeidsverhouding tussen de werkgever en de pseudo-werknemer. Omdat een bv in oprichting juridisch niet bestaat, kan er tijdens deze voorperiode geen sprake zijn van een arbeidsovereenkomst of arbeidsverhouding. 
 • De overheid is bezig om de regelgeving rondom de inhuur van zzp’ers te verscherpen. Mogelijk heeft dit ook gevolgen voor opting-in. Houd daarom de wetswijzigingen goed in de gaten.

Wil jij jouw personeelskosten nauwkeurig berekenen? 
Download hier de handige rekentool – inclusief instructie en tips – om alle personeelskosten op een rijtje te zetten. Na het invullen van het overzicht zie jij direct wat jouw personeel daadwerkelijk kost.
     

Lees ook…
De Wet uniformering loonbegrip (WUL) heeft gevolgen voor werkgevers en werknemers, bijvoorbeeld voor de bijtelling privégebruik auto, de…
Door inflatie en de krappe arbeidsmarkt zijn loonsverhogingen aan de orde van de dag. De stijging van de cao-lonen bereikte in het eerste kwartaal van…
Als werkgever moet je belastingen en premies inhouden op het loon van je werknemers. Voor eenmalige beloningen als vakantiegeld en bonussen geldt een…
Loon is alles wat je een werknemer geeft als tegenprestatie voor zijn werk en inzet. Er is verschil tussen loon voor personeel, loon voor de…
i.s.m.
Zodra je personeel aanneemt, ben je verplicht om een personeels- en salarisadministratie bij te houden. Veel ondernemers kiezen ervoor om het eigen…
Als ondernemer wil je goed voorbereid zijn op alles wat op je pad komt. Ook als gaat om de regels rondom ontslag. In dit artikel gaan we in op de…